В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Декларации  
 

РЕГИСТЪР на декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ


РЕГИСТЪР на декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, НЕПОДАЛИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР на Декларациите по чл. 340а, ал. 1 и 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт на съдебните служители от Апелативен съд-Велико Търново5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР