В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 
 881407 
 Начална страница  
 Начало

ВНИМАНИЕ!
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, НАМИРАЩА СЕ НА АДРЕС

https://vtarnovo-as.justice.bg/

НАСТОЯЩАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЩЕ БЪДЕ ПОДДЪРЖАНА ДО КРАЯ НА 2019 Г.

----------------------------

 

След Освобождението в млада България, съдилищата са едни от първите новоизградени държавни институции, защото държавността и сувернитета са немислими без правовия ред. В историята на българското право В. Търново винаги ще има знаково място. Тук на 16 април 1879 година 229 народни представители подписват първия основен закон на Третата българска държава – Търновската конституция.

Добрите традиции имат своето продължение и днес, когато пред българските магистрати стоят изключително отговорни задачи, свързани с реформата в съдебната система, с овладяването на европейските правни норми и достигане на европейското равнище на правораздаване.

Тази уеб-страница и непрекъснатото актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, е част от желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставим на всички информация относно дейността на Великотърновски апелативен съд. Убедени сме, че работейки с професионализъм и при максимална прозрачност ще повишим и утвърдим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност във Вeликотърновски апелативен съд и съдиите работещи в него.

 

__________________________________________________

Достъп до публикуваните съдебни актове на Апелативен съд Велико Търново можете да получите от менюто в ляво Деловодство/Решени дела, където решенията по делата са групирани по месец на постановяване

Справки по делата можете да направите от  меню Деловодство/Справки по дела, като можете да търсите дело по номер от първа инстанция, по входящ номер във ВТАС или по номер на делото и вид.


5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР